EESTI VILJATUSRAVI JA EMBRÜOLOOGIA SELTSI PÕHIKIRI

EESTI VILJATUSRAVI JA EMBRÜOLOOGIA SELTSI PÕHIKIRI

 1.    ÜLDSÄTTED
1.1.  Mittetulundusühing Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts (edaspidi Selts) on üle- eestiline viljatusravi spetsialiste koondav vabatahtlik ühendus viljatusravi valdkonna arendamiseks ning oma liikmete kaitsmiseks.
1.2.  Seltsi nimi on Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts, inglise keeles Estonian Society of Fertility and Embryology ja lühendatult EVES (inglise keeles ESFE) (edaspidi Selts).
1.3.  Seltsi asukohaks on Tallinn.
1.4.  Selts on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub mittetulundusühingute seadusest ja käesolevast põhikirjast. Selts tegutseb alates 2022 aastast.
1.5.  Selts kasutab oma tulu üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.  
1.6.  Selts on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni osa. 
 
2.    SELTSI EESMÄRGID
2.1.      Seltsi eesmärk on viljatusravi valdkonda arendada ja kaitsta oma liikmeid. Eesmärgi saavutamiseks teeb Selts koostööd kõigi institutsioonide, isikute ja isikute ühendustega, kelle eesmärgid ja põhimõtted ei ole vastuolus Seltsi tegevuse eesmärkidega.
2.2.      Seltsi eesmärgid on:
2.2.1.     Viljatusravi valdkonna arendamine Eestis, sealhulgas valdkonda puudutavas seadusloomes.
2.2.2.     Valdkonda puudutavate seisukohtade ja otsuste suunamisel ja väljatöötamisel osalemine ja kaasarääkimine ning koostöö ametkondade ja organisatsioonidega.
2.2.3.     Viljatusravi ja embrüoloogia alase hariduse ja teadustöö arendamisele kaasa aitamine.
2.2.4.     Ühiskonna teadlikkuse tõstmine inimese viljakusest, viljatusest ja tervisliku eluviisi edendamine.
2.2.5.     Valdkonna eetika kujundamine.
2.2.6.     Igasugune muu tegevus, mis on vajalik Seltsi eesmärkide saavutamiseks ning ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega, heade kommete ja tavadega.
2.2.7.     Liikmete ettepanekul nende huvide esindamine.
2.2.8.     Koostöö erinevate organisatsioonidega ja ühendustega oma eesmärkide saavutamiseks.
2.3.  Oma eesmärkide saavutamiseks viib Selts ellu järgmisi tegevusi:
2.3.1.     Teeb oma valdkonna edendamise eesmärgil ettepanekuid seaduse muudatusteks ja õigusaktide vastuvõtmiseks.
2.3.2.     Astub dialoogi ametiasutustega valdkonna ühtse edendamise eesmärgiga
2.3.3.     Algatab arutelusid ja töötab välja ühtseid viljatusravi tööpõhimõtteid.
2.3.4.     Edendab erialast haridust.
2.4.  Oma eesmärgi kohases tegevuses on Seltsil õigus sooritada kõiki toiminguid ja tehinguid, mis ei ole vastuolus seadusandluse ja käesoleva põhikirjaga, sealhulgas:
2.4.1.     Luua Seltsi juurde palgalisi ametikohti ja kaasata töösse eksperte.
2.4.2.     Moodustada töörühmi.
2.4.3.     Moodustada esindusi ja astuda teiste ühenduste liikmeteks.
 
3.    SELTSI LIIKMEKS ASTUMINE NING LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1.  Seltsi liikmeks võib astuda iga viljatusravi ja embrüoloogia valdkonnas tegutsev või tegutsenud spetsialist, kes nõustub täitma ühingu eesmärke ja üldkoosoleku otsuseid. Liikmete arvestust korraldab juhatus.
3.1.1.     Huvide konfliktide vältimiseks ei saa Seltsi liikmeks olla isikud, kes on seotud viljatusravis kasutatavate ravimite, seadmete ja tarvikute müügi või turundusega tegelevate äriühingutega. Juhul kui Seltsi liikmeks olev viljatusraviga seotud spetsialist on seotud ka mõne eelnimetatud äriühinguga, siis sellistes Seltsi otsustusprotsesside ja tegevustes, milles võib sisalduda tema jaoks huvide konflikt, ei saa Seltsi liige osaleda.
3.2.  Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus taotleja kirjaliku avalduse alusel, milles taotleja kinnitab, et tunnistab põhikirja ja selgitab seotust Seltsi tegevuse eesmärkidega.
3.2.1.     Seltsi liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.
3.3.  Seltsi liikmed maksavad liikmemaksu, mille suuruse  ja maksmise korra kehtestab üldkoosolek.
3.4.  Seltsi liikme õigused:
3.4.1.     Võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üldkoosolekutest, töörühmadest ja muudest tegevustest või volitada selleks teist Seltsi liiget lihtkirjaliku volituse alusel.
3.4.2.     Hääleõigus üldkoosolekul.
3.4.3.     Saada teavet Seltsi tegevuse kohta.
3.4.4.     Kandideerida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse Seltsi üldkoosolekul.
3.4.5.     Esitada ettepanekuid Seltsi juhatusele.
3.4.6.     Astuda Seltsist välja, esitades selleks kirjaliku avalduse juhatusele. Liikme väljaastumisel liikmemakse ei tagastata.
3.5.  Seltsi liikme kohustused:
3.5.1.     Järgida Seltsi põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
3.5.2.     Tasuda Seltsi liikmemaksu.
3.5.2.1.Liikmemaks peab olema tasutud jooksva aasta 31. märtsiks (k.a). Tasutud liikmemaks annab üldkoosolekul hääleõiguse.
3.6.  Seltsi jooksva majandusaasta liikmemaksu mitte tasunud liikme võib juhatuse otsusega välja arvata.
3.7.  Seltsi liikme, kelle tegevus kahjustab Seltsi mainet või on vastuolus Seltsi eesmärkide, heade tavade või põhikirjaga, võib juhatus Seltsist välja arvata. Juhatusel tuleb Seltsist välja arvatud liikmele viivitamatult kirjalikult teatada tema väljaarvamise otsusest ja selle põhjustest. Väljaarvataval on õigus väljaarvamisotsus esitada üldkoosolekule läbivaatamiseks.
3.8.  Seltsi liikmelisust ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma korral tema liikmelisus Seltsis lõpeb.
 
4.    ÜLDKOOSOLEK
4.1.  Seltsi kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, kus igal liikmemaksu tasunud Seltsi liikmel on üks hääl. Seltsi liige võib volitada teist Seltsi liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga. Ühel Seltsi liikmel võib olla kuni kaks volitust.
4.2.  Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõigis Seltsi juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või Seltsi muu organi pädevusse.
4.3.  Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1.     Seltsi põhikirja muutmine.
4.3.2.     Seltsi eesmärgi muutmine.
4.3.3.     Seltsi liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine.
4.3.4.     Seltsi juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine.
4.3.5.     Seltsi majandusaasta aruande ja juhatuse tegevusaruande kinnitamine.
4.3.6.     Seltsi muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.4.  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 50% hääleõiguslikest Seltsi liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% Seltsi hääleõiguslikest liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
4.4.1.     Seltsi liige võib üldkoosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab liikmel eemal viibides koosolekut jälgida, sõna võtta ja otsuste vastuvõtmisel hääletada.
4.5.  Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab kirjalikult ette teatama vähemalt 30 päeva, näidates teates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
4.6.  Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik Seltsi liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole Seltsi liikmetest.
4.7.  Seltsi üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui Seltsi juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 Seltsi liikmeist palub põhjendatult Seltsi juhatusel seda teha.
4.8.  Kui Seltsi liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama Seltsi juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.
4.9.  Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud hääleõiguslikest Seltsi liikmetest või esindajatest.
4.10.       Seltsi põhikirja muutmise otsus ja tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud hääleõiguslikest Seltsi liikmetest.
4.11.       Kõigil EVES liikmetel on võimalus esitada omapoolsed põhikirja muudatusettepanekud juhatusele kirjalikult vähemalt 40 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Põhikirja muudatusettepanekud saadetakse liikmetele kirjalikult hiljemalt 30 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Muudatusettepanekute kohta lisa- või parandusettepanekuid võib esitada kuni üldkoosoleku alguseni.
4.12.       Seltsi tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi hääleõiguslike Seltsi liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
 
5.    SELTSI VARA
5.1.  Seltsi vara moodustab:
5.1.1.     Liikmemaksudest.
5.1.2.     Sihtotstarbelistest või sihtotstarbe määratluseta annetustest.
5.1.3.     Muudest tuludest, mida Selts saab oma põhikirjalise eesmärgi realiseerimisega seonduvast tegevusest.
5.1.4.     Tuludest ürituste korraldamisel.
5.1.5.     Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
 
6.    SELTSI JUHATUS
6.1.  Seltsi igapäevast tegevust juhib ja esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt viis kuid mitte rohkem kui seitse liiget. Juhatuse liikmete volitused kestavad kolm aastat ning nad võivad olla valitud maksimaalselt kolmeks järjestikuseks valimisperioodiks (ametiajaks). Juhatusse saab taas kuuluda vähemalt kahe aasta möödumisel.
6.2.  Juhatuse pädevusse kuulub:
6.2.1.     Igapäevase tegevuse korraldamine.
6.2.2.     Liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine.
6.2.3.     Tegevuskava ja eelarve koostamine.
6.2.4.     Majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine.
6.2.5.     Seltsi vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
6.3.  Üldkoosolek valib juhatuse liikmed Seltsi hääleõiguslike liikmete hulgast. Valituks osutub kandidaat, kes sai teistest enam hääli.
6.3.1.     Juhatuse liikme kandidaate võivad üles seada kõik Seltsi hääleõiguslikud liikmed.
6.3.2.     Juhatuse liikmel on õigus ametist lahkuda, teatades sellest juhatusele kirjalikult ette vähemalt 30 päeva. 
6.3.3.     Üldkoosolekul valitud juhatus valib oma liikmete seast Seltsi presidendi ehk juhatuse esimehe.
6.4.  Juhatus esindab Seltsi kõigis õigustoimingutes.
6.5.  Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.
6.6.  Juhatuse liikme võib Seltsi üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda.
6.7.  Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt 1/3 juhatuse liikmetest. Koosolekust tuleb ette teatada vähemalt seitse päeva, näidates ära koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku vähemalt kord kvartalis.
6.8.  Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
6.9.  Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultandina või ekspertidena, kellel on koosolekul vaid sõnaõigus.
6.10.     Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt Seltsi palgalised töötajad.
 
7.    KONTROLLORGANID
7.1.  Kontrolli Seltsi finantsmajandusliku tegevuse üle teostab kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kes valitakse üldkoosolekul hääleõiguslike liikmete seast. Revisjonikomisjoni liikme ametiaeg on kolm aastat, komisjoni liikmeks võib olla kuni kolm järjestikust ametiaega.
7.1.1.     Revisjonikomisjoni liikmel on õigus ametist lahkuda, teatades sellest juhatusele ja revisjonikomisjonile kirjalikult ette vähemalt 30 päeva. 
7.1.2.     Revisjonikomisjoni liige ei või olla Seltsi juhatuse liige ega raamatupidaja.
7.1.3.     Revisjonikomisjoni liige osutub valituks lihthäälteenamusega.
7.1.4.     Revisjonikomisjon valib enda hulgast komisjoni esimehe, kelle ülesandeks on revisjonikomisjoni töö korraldamine.
7.1.5.     Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole komisjoni liikmetest.
7.2.  Revisjonikomisjoni aruanne esitatakse Seltsi üldkoosolekul.
 
8.    MAJANDUSTEGEVUS
8.1.  Seltsi raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.
8.2.  Seltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusaasta aruanne möödunud aasta kohta tuleb saata liikmetele tutvumiseks mitte hiljem kui kaks nädalat enne üldkoosolekut.
 
9.    ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
9.1.  Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
9.2.  Seltsi likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
9.3.  Seltsi lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
 
 
Põhikiri on vastu võetud 05. aprill 2024 (kuupäev)

 

Eesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts